รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555

Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning - Thailand (2012)

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็น พื้นฐานสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและ สภาพความอยู่ดีมีสุขของประชาชนในประเทศ ภาครัฐจึงจำเป็นต้องดำเนินนโยบายในการดูแล รักษา ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่นเพื่อให้สามารถ พัฒนาประเทศได้อย่างสมดุล ทั้งในแง่การพัฒนา เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสามารถ จัดการกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และต้องมีความเข้าใจถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ของทรัพยากรธรรมชาติ สภาพปัญหาและสาเหตุ ของการดำเนินงานในปัจจุบันเพื่อให้สามารถกำหนด นโยบายและแผนการดำเนินงานสำหรับในอนาคตได้ อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้จะต้องมีความรู้ความเข้าใจถึง ความเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์สิ่งแวดล้อมทั้งใน ระดับโลกและภูมิภาค ซึ่งจะมีผลต่อเนื่องและเชื่อมโยง ถึงสิ่งแวดล้อมในประเทศด้วย

Assessment Report