วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (4 ตุลาคม - ธันวาคม 2556)

Thailand, Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning

สถานการณ์โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และมีเหตุการณ์ต่างๆ มากมายเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา เราทุกคนจำเป็นต้องติดตาม รับรู้ และทำความเข้าใจให้ถูกต้อง ทันเหตุการณ์สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงต้องมีกลไกในการสะท้อนปัญหาดังกล่าว และสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ในรูปของวารสารทางวิชาการ ชื่อ “ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Nature and Environment)”เพื่อเป็นสื่อช่วยสะท้อนสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ รวมทั้งเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพให้ทุกภาคส่วนรับทราบและเห็นคุณค่าความสำคัญของทุกประเด็นปัญหา ไม่แต่เฉพาะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเท่านั้น รวมทั้งยังเป็นการปลูกจิตสำนึกสาธารณะในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การพัฒนาประเทศตั้งอยู่บนฐานความสมดุลและยั่งยืน \"

Reports and Books