รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555 (บทสรุปสำหรับผู้บริหาร)

Thailand, Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์คุณภาพ สิ่งแวดล้อมของประเทศในปี พ.ศ. 2555 แบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจและ สังคมภายในประเทศ และสถานการณ์สิ่งแวดล้อมใน ระดับโลกและภูมิภาค สำหรับการเปลี่ยนแปลงด้าน เศรษฐกิจและสังคมในประเทศ พบว่า ในช่วงปี พ.ศ. 2541-2554 เศรษฐกิจของประเทศไทยมีการเติบโตอย่าง ต่อเนื่อง โดยมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเฉลี่ยสูงถึง ร้อยละ 6 ต่อปี ในขณะที่จำนวนประชากรในประเทศ เพมิ่ ขนึ้ อยา่ งตอ่ เนอื่ งจาก 62.0 ลา้ นคนในป ี พ.ศ. 2547 เปน็ 64.1 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2554 คิดเป็นอัตราการเติบโต เฉลี่ยร้อยละ 0.5 ต่อปี โดยเฉพาะประชากรในเขต เทศบาลที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในเกือบทุกภูมิภาค นอกจากนี้ยังพบว่า การลงทุน การส่งออก จำนวน นักท่องเที่ยวเพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน จากข้อมูลต่างๆ บ่งชี้ให้ เห็นว่า ประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะมีความต้องการใช้ ทรัพยากรเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งส่งผลให้เกิดของเสียและ มลพิษเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

Reports and Books