Show simple item record

dc.contributor.authorThailand, Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning
dc.coverage.spatialThailand
dc.date.accessioned2016-10-11T20:11:19Z
dc.date.available2016-10-11T20:11:19Z
dc.identifier.urihttps://wedocs.unep.org/20.500.11822/9225
dc.descriptionปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์คุณภาพ สิ่งแวดล้อมของประเทศในปี พ.ศ. 2555 แบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจและ สังคมภายในประเทศ และสถานการณ์สิ่งแวดล้อมใน ระดับโลกและภูมิภาค สำหรับการเปลี่ยนแปลงด้าน เศรษฐกิจและสังคมในประเทศ พบว่า ในช่วงปี พ.ศ. 2541-2554 เศรษฐกิจของประเทศไทยมีการเติบโตอย่าง ต่อเนื่อง โดยมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเฉลี่ยสูงถึง ร้อยละ 6 ต่อปี ในขณะที่จำนวนประชากรในประเทศ เพมิ่ ขนึ้ อยา่ งตอ่ เนอื่ งจาก 62.0 ลา้ นคนในป ี พ.ศ. 2547 เปน็ 64.1 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2554 คิดเป็นอัตราการเติบโต เฉลี่ยร้อยละ 0.5 ต่อปี โดยเฉพาะประชากรในเขต เทศบาลที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในเกือบทุกภูมิภาค นอกจากนี้ยังพบว่า การลงทุน การส่งออก จำนวน นักท่องเที่ยวเพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน จากข้อมูลต่างๆ บ่งชี้ให้ เห็นว่า ประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะมีความต้องการใช้ ทรัพยากรเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งส่งผลให้เกิดของเสียและ มลพิษเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย
dc.languageEnglish
dc.publisherOffice of Natural Resources and Environmental Policy and Planning - Thailand
dc.rightsPublicen_US
dc.subjectenvironmental assessment
dc.subjectnatural resource
dc.subjectnatural resource conservation
dc.subjectsustainable development
dc.subjectland
dc.subjectland management and planning
dc.subjectland development
dc.subjectland pollution
dc.subjectland use
dc.subjectland conservation
dc.subjectecosystem
dc.subjectmanagement of natural resources
dc.subjectcoast protection
dc.subjectcoastal area
dc.subjectcoastal ecosystem
dc.subjectcoastal environment
dc.subjectcoastal pollution
dc.subjectcoastal water
dc.subjectmarine conservation area
dc.subjectmarine ecosystem
dc.subjectmarine fauna
dc.subjectmarine pollution
dc.subjectland-based marine pollution
dc.subjectsea resource
dc.subjectsea water protection
dc.subjectenvironmental management
dc.subjectwaste analysis
dc.subjectwaste collection
dc.subjectwaste treatment
dc.subjectwaste disposal
dc.subjectwaste dumping
dc.subjectwaste legislation
dc.subjectwaste management
dc.subjectwaste prevention
dc.subjectwaste recycling
dc.subject.classificationClimate Change
dc.subject.classificationDisasters and Conflicts
dc.subject.classificationEcosystem Management
dc.subject.classificationEnvironmental Governance
dc.subject.classificationHarmful Substances
dc.subject.classificationResource Efficency
dc.titleรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555 (บทสรุปสำหรับผู้บริหาร)
dc.typeReports, Books and Booklets
wd.identifier.old-id11306
wd.identifier.uneplive1
wd.identifier.sdgSDG 3 - Good Health and Well-being
wd.identifier.sdgiohttp://purl.unep.org/sdg/SDGIO_00000037


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record